ដៃគូសហការ

 • Codingate

  PLATFORM | WEB DEVELOPMENT | E-COMMERCE | MOBILE DEVELOPMENT

  ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ និងនវានុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលឈានមុខគេនៅកម្ពុជា ដែលបង្កើតសហគ្រាសសម្រាប់ការរីកចម្រើននៃអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន ដោយបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ និងគេហទំព័រដែលអាចទុកចិត្តបាន ដែលលើកកម្ពស់ដំណើរការអាជីវកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។

  Client

  • Minister of Tourism
  • British Embassy
  • GIZ
  • The Asia Foundation
  • Indochina Partner Travel
  • Peng Houth Property
  • CNC
  • Toyota
  • Hanuman
  • Minister of Women Affaires
  • CTN
  • Women Media Central of Cambodia
  • All Dream Cambodia
  • Honda
  • The Aviary
  • ReNet.jp
  • ISI Group
  • LINC English
  • Korean Trade-investment Promotion Agency
  • Smart
  • Sophiya Travel Agency and tour Operation
  • KNN
  • AIA
  • Angkor Hospital Children
  • RHB
  • Naga World Cambodia
  • AMK
  • She(Support her Enterprise)
  • REDphnompenhDG
  • tous les jours
  • KOI The Cambodia
  • Australian Embassy of Cambodia
  • MENGLY J. QUACH holdings
  • Doublemint Chewing Gum